در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی - نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم (خردادماه) سال اول راهنمایی با پاسخ

فریبرز طاهری
در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم (خردادماه) سال اول راهنمایی با پاسخ

بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)

فصل ۱ :ماده و ویژگی های آن

1. به تصویر مقابل دقت کنید . این تصویر یک عنصر است یا ترکیب ؟

2. چرا یک آلوی خشک چروکیده در یک لیوان آب داغ سریع از یک لیوان آب سرد متورم و آب دار می شود؟

3. اتم ها در نظریه .................................. به شکل گوی توپر تصور می شوند .

فصل ۲ : اثر گرما بر حجم مواد

4. با افزایش دما کدام تغییر در مورد مولکول های یک جسم انجام می شود ؟

الف ـ فضای خالی میان مولکول ها زیاد می شود ب ـ ربایش زیاد می شود

ج ـ جنبش مولکول ها کم می شود د ـ فضای خالی میان مولکول ها کم می شود

5. طرز کار دماپا را به صورت مختصر بنویسید .

فصل ۳ : اثر گرما بر حالت مواد

6 . چرا در روزهای سرد زمستانی مشاهده می شود که کارگران بر روی جاده های یخ زده نمک و شن می ریزند ؟

7. در هر قسمت نوع تغییر حالت را مشخص کنید .

الف ) بارش باران : .......................................

ب) بارش برف :.......................................

فصل ۴ : دسته بندی مواد

8 . کدام تصویر نشان دهنده ی یک ماده خالص است ؟

9. آلیاژ یا همجوشه را تعریف کنید .

10. چرا هنگامی که در نوشابه یخ اضافه می کنید ، احساس می کنید که گاز درون آن بیشتر شده است می شود ؟

بخش دوم : انرژی ، زندگی (فیزیک )

فصل ۵ : انرژی

11. اگر متحرکی از مبدا حرکت کند و پس از طی مسافتی دوباره به جای اولش برگردد ، جابه جایی آن صفر است . صحیح غلط

12. انرژی پتانسیل در کدام توپ بیشتر است ؟

13. نوع تبدیل انرژی در هر وسیله را مشخص کنید .

الف ) باطری خورشیدی : ....................................

ب ) میکروفون : ....................................

فصل ۶: نیرو

14 . به چه نیرویی نیروی تکیه گاه گفته می شود ؟

کدامیک از تصاویر مقابل این نیرو را نشان می دهد ؟

15 . تصویر مقابل یک آهنربا را نشان می دهد . محل قطب های این آهنربا را مشخص کنید .

فصل ۷: حرکت

16. وقتی به یک جسم در حال حرکت نیرو وارد نیرو وارد شود ، سرعت آن :

الف ) افزایش می یابد ب) کاهش می یابد

ج ) ثابت می ماند د) بستگی به جهت نیروی وارد شده دارد

17. کوتاه ترین مسیر چرخه آب بارش باران بر ................................... می باشد .

بخش سوم : زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

فصل ۸: آب در هوا

18. تصویر مقابل طرز تشکیل چه ابری را نشان می دهد ؟

این روش را توضیح دهید .

فصل ۹: آب در خشکی

19 . برای خشک شدن چاه سمت راست حداقل یک دلیل بیاورید .

20 . تاثیر پوشش گیاهی بر میزان آب های جاری را با ذکر دلیل بنویسید .

21کدام مورد از ویژگی های رودهایی که روی زمین حرکت می کنند ، نیست ؟

الف ) عبور از زمین های نرم ب) قدرت تخریب زیاد ج ) سرعت کم د) آب گل آلود

22. در آب دریا و دریاچه ها مقداری گازهای مختلف به صورت محلول قرار دارند که اکسیژن و کربن دی اکسید از بقیه مهمترند ؟ چرا؟

بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

فصل ۱۰ : گوناگونی جانداران

23. جنس اسکلت داخلی از استخوان یا ................................... می باشد .

24. جانوران به چه دلیلی به اکسیژن نیاز دارند ؟

25. یک تفاوت بین علف خواران و گوشت خواران را بنویسید .

فصل ۱۱ : جهان جانوران

26. با استفاده از کلمات مقابل جاهای خالی را پر کنید . " کیسه تنان ـ دوزیستان ـ خارتنان ـ خزندگان ـ اسفنج ها ـ سخت پوستان "

الف ) گروهی از جانوران به نام ..................................... به هیچ یک از گروه های دیگر شباهتی ندارند .

ب ) ................................ شکل معینی ندارند و همیشه به یک جا چسبیده اند .

ج ) اولین مهره داران ساکن خشکی .................................. بودند .

27. در ماهی ها قسمتی به نام خط جانبی وجود دارد . در تصویر مقابل این قسمت را مشخص کنید و وظیفه آن را در بدن ماهی بنویسید.

28. دو مورد از وظایف پر را در پرندگان بنویسید .

29 . کدام گروه از پستانداران زیر به ترتیب به دسته کف رو ، پنجه رو و سم رو تعلق دارند ؟

الف ) سگ ـ گاو ـ خرس ب) اسب ـ میمون ـ گربه

ج) خرس ـ شیر ـ گاو د) انسان ـ گربه ـ سگ

فصل ۱۲ : دنیای گیاهان

30 . قسمت های مشخص شده در تصویر را نامگذاری کنید .

الف : ....................................

ب : ....................................

31. جدول مقابل را با توجه به ویژگی های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها تکمیل کنید .

"تعداد گلبرگ ها مضربی از 3 ـ برگ ها کشیده ـ ریشه افشان ـ آوند ها به صورت حلقه"

32. کدامیک از موارد زیر جز قسمت های رویا گیاهان گل دار محسوب نمی شود ؟

الف ) ریشه ب ) گل ج) ساقه د) برگ

33. در برگ های .......................................... به هر دمبرگ تعدادی برگچه متصل است .

فصل ۱۳ : آدمی و میکروب ها

34. چرا مبارزه با ویروس ها سخت تر از مبارزه علیه باکتری ها است ؟ (دو مورد )

35. عامل بیماری اسهال خونی و مالاریا باکتری ها هستند . صحیح غلط

36. گروهی از قارچ های تک سلولی به نام ...................................... موجب ور آمدن خمیر می شوند .

37 . مرحله نقاهت در بیماری های میکروبی را توضیح دهید .

38. پنی سیلین از کدام دسته از میکروب ها تهیه می شود ؟

الف ) قارچ ها ب ) باکتری ها ج ) ویروس ها د ) آغازیان

39. یک مورد از موارد اهمیت آغازیان را بنویسید .

موفقیت شما آرزوی ماست طاهری

لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید

 

 

پاسخ سوالات :

۱. ترکیب

۲. هر چه یک ماده گرمتر باشد حرکت مولکول ها بیشتر و در نتیجه فاصله ی آن ها بیشتر می شود بنابراین آلوی خشک در آب گرم سریعتر پخش می شود .

۳. دالتون

۴. گزینه الف

۵. دماپا تشکیل شده است از دو فلز غیر هم جنس هم طول که با گرم شدن منبسط می شوند . هر فلزی که بیشتر منبسط شد بر روی دیگری خم می شود و باعث خاموش یا روشن شدن وسیله برقی می گردد . پس از مدتی که دمای دستگاه پایین آمد ، دماپا به حالت اولیه خود باز می گردد.

۶. با افزودن ناخالصی به یک جامد نقطه ذوب آن پایین می آید؛ یعنی زودتر ذوب می شود به طور مثال همان طور که می دانیم یخ خالص در صفر درجه  ذوب می زند و با افزودن ناخالصی ( نمک و یا شن وماسه ) در دمای پایین تری  (1- ، 2- ، 3- و... ) ذوب می شود.

۷. الف ) میعان     ب ) چگالش

۸. گزینه د

۹. به مخلوط ذوب شده دو یا چند فلز و یا فلز با نافلز آلیاژ یا همجوشه می گویند.

۱۰. هر چه دمای مایع کاهش پیدا کند انحلال پذیری گاز ها در آن افزایش می یابد.به طور مثال با افزودن یخ به نوشابه احساس می کنید که گاز داخل نوشابه بیشتر شده است و بالعکس

۱۱. صحیح

۱۲. توپ ۲(هرچه ارتفاع جسم از سطح زمين بيشتر باشد، انرژي پتانسیل نيز بيشتر خواهد بود)

۱۳. الف ) نورانی به الکتریکی       ب) صوتی به الکتریکی

۱۴. به نيرويي كه تكيه گاه بر جسمي كه روي آن قرار دارد وارد مي كند، نيروي تكيه گاه مي گویيم.

گزینه ج

۱۵.به دوسر آهنربا که نیروی مغناطیسی در آنجا بیشتر است قطب های آهنربا می گویند.هر آهن ربا دو قطب دارد.

۱۶. گزینه د

۱۷. اقیانوس ها و دریاها

۱۸.دو توده ی هوای گرم و سرد با هم برخورد می کنند و چون هوای گرم سبک تر از هوای سرد است به سمت بالا حرکت می کند و در انجا بخار آب موجود در هوای گرم سرد و متراکم می شود و تشکیل اب کومولوس را می دهد .

۱۹. نزدیک بودن دو چاه به یکدیگر - عمیق بودن چاه سمت چپ

۲۰.هر چه پوشش گیاهی بیشتر باشد مقدار آب جاری کاهش می یابد . زیرا گیاهان حرکت آب را کند می کنند و سبب نفوذ بیشتر آب در داخل زمین می شوند.

۲۱. گزینه ب

۲۲. زیرا این گازها نقش اساسی ای را در زندگی موجودات دریایی دارند . اکسیژن برای تفس و کربن دی اکسید برای عمل غذاسازی گیاهان دریایی نقش مهمی را  دارد . همچنین این گازها نقش مهمی نیز  در رسوبگذاری در دریاها دارند .

۲۳. غضروف

۲۴. همه ی جانوران برای تجزیه مواد غذایی در داخل سلول های خود به اکسیژن نیاز دارند .

۲۵. در گوشت خواران دندان های جلویی (نیش و پیش ) بسیار تیز هستند تا جانور بتواند به بهترین نحو ممکن گوشت شکار را پاره پاره کند ولی در علف خواران دندان های عقبی (آسیای بزرگ و کوچک) رشد زیادی کرده اند و دارای برآمدگی هایی می باشند تا جانور بهتر بتواند علف را بجود.

۲۶. الف ) خارپوستان    ب ) اسفنج ها       ج ) خزندگان

۲۷. ماهی ها دارای خط جانبی در طرفین بدن برای دریافت ارتعاشات خفیف آب هستند .

 

۲۸.   1. اندام اصلی پرواز 2. کمک به سبک شدن بدن 3. گرم نگه داشتن بدن

۲۹. گزینه ج

۳۰. الف ) رگبرگ ها (اجتماع آوندها)    ب) روزنه

۳۱.

۳۲. گزینه ب

۳۳. برگ های مرکب

۳۴.زیرا هم بسیار ریزند و هم همیشه فعالیت های زیستی ندارند و تنها زمانی علائم زندگی را نشان می دهند که در داخل سلول زنده جانداری باشند.از طرف دیگر چون ساختمان ویروس ها شبیه ساختمان سلولی است شناسایی و مبارزه با آن ها به مراتب سخت تر از باکتری ها است.

۳۵. غلط (آغازیان هستند)

۳۶. مخمرها

۳۷.مرحله ی نقاهت : اگر بدن در اين مبارزه موفق شود، مرحله سوم پيش مي آيد كه نقاهت نام دارد. در اين مرحله بدن رفته رفته توانايي خود را باز مي يابد.

۳۸. گزینه الف

۳۹. . اين جانداران غذاي ماهی ها و بسياري از جانوران ساكن آب هستند. 2. بعضي از اقسام اين آغازيان ، پوسته هاي سختي در اطراف سلول خود دارند كه بعد از مرگ جاندار اين پوسته ها روي هم رسوب ميكنند و منابع معدني با ارزشي را مي سازند. 3. بعضي از اين آغازيان در تهيه داروها و مواد غذايي نقش دارند. 4. گروهي از آنها سبزينه داشته و از توليد كننده هاي محيط زيست به حساب مي آيند.( قسمتی از اکسیژن موجود در هوا توسط آغازیان تولید می شود.)

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی
برچسب‌ها: نمونه سوال علوم با پاسخ , نمونه سوال ترم دوم علوم اول راهنمایی با پاسخ , نمونه سوال از تمامی فصل های علوم اول راهنمایی , نمونه سوال از تمامی بخش های علوم اول راهنمایی , سوال علوم باجواب

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 23:41 | نویسنده : فریبرز طاهری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.